فیلم های دروس رشته شیمی

لینک صفحات فیلم های مربوط به دروس رشته شیمی در اینجا قرار خواهد گرفت.

 

لینک صفحه فیلم های شیمی عمومی فرادرس_ فعلا رایگان 

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های شیمی عمومی۲

منبع: مکتب خونه

 

لینک صفحه فیلم های شیمی آلی فلزی

منبع: مکتب خونه

 

لینک صفحه فیلم های آزمایشگاه شیمی

منبع: مکتب خونه