فیلم های دروس رشته شیمی

لینک صفحات فیلم های مربوط به دروس رشته شیمی در اینجا قرار خواهد گرفت.

 

لینک صفحه فیلم های شیمی عمومی فرادرس_ فعلا رایگان 

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های شیمی عمومی۲

منبع: مکتب خونه

 

لینک صفحه فیلم های شیمی آلی فلزی

منبع: مکتب خونه

 

لینک صفحه فیلم های آزمایشگاه شیمی

منبع: مکتب خونه

فیلم های دروس رشته فیزیک

لینک صفحات فیلم های مربوط به دروس رشته فیزیک در اینجا قرار خواهد گرفت.

لینک صفحه فیلم های فیزیک پایه ۱ فرادرس_ فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های فیزیک پایه ۲ فرادرس _ فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های ترمودینامیک فرادرس_ فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های فیزیک پایه ۳ مکتب خونه_ رایگان

 

لینک صفحه فیلم های ریاضی فیزیک ۱ مکتب خونه_ رایگان

 

لینک صفحه فیلم های ریاضی فیزیک ۲ مکتب خونه _ رایگان

فیلم های دروس رشته ریاضی

لینک صفحات فیلم های مربوط به دروس رشته ریاضی در اینجا قرار خواهد گرفت.

 

لینک صفحه فیلم های ریاضی عمومی ۱_ مکتب خونه 

 

لینک صفحه فیلم های آمار و احتمال مهندسی_مکتب خونه

 

لینک صفحه فیلم های معادلات دیفرانسیل فرادرس_فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های ریاضی عمومی ۲ فرادرس_فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.

 

لینک صفحه فیلم های آمار و احتمال مهندسی فرادرس _فعلا رایگان

برای دریافت رایگان دروس, وارد صفحه شده و سپس بر روی دریافت رایگان آموزش کلیک کنید.