جزوات دروس رشته فیزیک

محتوای آموزشی مربوط به دروس رشته فیزیک اینجا قرار خواهد گرفت.

جزوه دست نویس فیزیک پایه ۱_بخش اول

جزوه دست نویس فیزیک پایه ۱ _بخش دوم

منبع:وب سایت راهنمای مهندسین ایران